Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
เริ่มนับ วันที่ 8 ก.ย. 2558
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ค่ะ
 
 
 
การดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ด่วนที่สุด) [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 10 
 
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ด่วนที่สุด) [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 46 
 
การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/62 [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 67 
 
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค [ 21 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 53 
 
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 39 
 
การส่งข้อมูลปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม \"มลพิษ\" [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 58 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2562) [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 41 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 37 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานแตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (เพิ่มเติม) [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 52 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมีนาคม 2562) [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 36 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไตรมาสที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนมีนาคม 2562) [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 33 
 
สื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทยใหม่ ๆ  [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 37 
 
ขอเฃิญสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 20 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 37 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 528
 
 
 
 

 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player